DI-rådet godkänner en tillfällig process för att avstå från idrottssponsring

Den strategiska visions- och planeringskommittén kommer att ha befogenhet att överväga potentiella undantag från sportsponsringskrav för division I-medlemmar, beslutade division I-rådet på onsdagen.

Rådet godkände en tillfällig dispensprocess för resten av idrottssäsongerna detta läsår. Detta ger den strategiska visionen och planeringskommittén befogenhet att överväga undantag, innan säsongerna är slutförda, till minimikraven för tävlingar, deltagare och schemaläggning av skäl som är relaterade till covid-19-pandemin.

“Vi är uppmuntrade av mängden lag som har kunnat uppfylla sportsponsringskravet i år, men vi inser ett behov av en tillfällig dispensprocess för de få lag som haft oförutsedda pandemirelaterade omständigheter som påverkar deras sportsponsringskrav “, sa Shane Lyons, ordförande för Division I Council och friidrottschef i West Virginia.

Moderniseringsspår

Avdelning I-rådet införde fyra förslag om rekrytering i moderniseringslagstiftningen.

Förslagen skulle:

  • Ändra utlösaren för status som student-idrottare för att överensstämma med det tillvägagångssätt som godkänts av undantag de senaste två akademiska åren som svar på covid-19-pandemin.
  • En individ skulle förbli en blivande student-idrottare tills individen undertecknar en nationell avsiktsförklaring eller skolans skriftliga erbjudande om antagning och/eller ekonomiskt stöd eller skolan får individens ekonomiska insättning som svar på sitt erbjudande om antagning och slutför hela gymnasiet examenskrav eller alla akademiska behörighetskrav för överföring.
  • En individ skulle återgå till status som blivande student-idrottare om individen inte deltar i lektioner i början av den första ordinarie akademiska terminen på heltid efter att individen har fullgjort alla krav på gymnasieexamen eller alla akademiska behörighetskrav för överföring.
  • Ange att en skola inte ska tillhandahålla mer än två nätter i följd till en blivande student-idrottare i samband med ett officiellt besök.
  • Eliminera begränsningen av antalet officiella besök en blivande student-idrottare kan ta.
  • Ange att i andra sporter än basket, får kontakt inte tas med en blivande student-idrottare under den tid på dygnet då lektionerna är i pass på deras skola.

Det tidigaste rådet skulle rösta om dessa förslag skulle vara vid dess aprilmöte.

Leave a Comment